Svalové řetězce - Zdravá Páteř

Zdravá páteř
Přejít na obsah

Svalové řetězce

Hlavní principy SM-Systému a uplatňování metody spirální stabilizace při rehabilitaci
Metoda je založena na přirozeném stereotypu chůze.
V rehabilitačním postupu je třeba dodržet základní principy optimálně koordinované a stabilizované chůze.

1/ Osové postavení trupu
Osa je souhlasná se zemskou přitažlivostí, prochází zevním zvukovodem a středem pánve.

2/ Extenční pohyby v pletencích
Člověk je přetížen flekčními pozicemi a pohyby, proto je v kompenzačním programu nutno zdůraznit pohyby extenční, které jsou často porušeny.
Pletenec ramenní: kloub ramenní – extenze v ramenním kloubu
kloub thoracoscapulární – pohyb lopatky dorzálně, kaudálně, mediálně (dozadu a dolů, ke středu těla, k páteři), dolní fixace lopatky
páteř – vznik hrudní křivky, která následuje lopatku (při pohybu pravé lopatky vpřed dextrokonvexní, při pohybu pravé lopatky vzad vyrovnání páteře a přechod do sinistrokonvexní křivky
hrudník – pohyb v žebrech a skloubeních s obratli a sternem (při pohybu pravé lopatky vzad se oddalují vpravo vpředu žebra od sebe – protažení m. pectoralis minor a vlevo se oddalují žebra vzadu od sebe – protažení m. iliocostalis
   Pletenec pánevní: kloub kyčelní – extenze
kloub sacroiliacální je závislý na postavení pánve, je blokován na straně extendované svojí pozicí a účastní se flexe na konci švihové fáze
pánev – rotace (šikmé svaly břišní), nutace (spolupráce m. glutaeus maximus na straně stojné nohy a svalů pánevního dna), (na straně švihové nohy nutaci vytváří iliopsoas)
bederní páteř – vyrovnání do osy, trakce, přechod do skoliotické křivky následující dolní končetinu, tvar skoliózy je S, bederní křivka je otočena na opačnou stranu než křivka hrudní (tuto funkci zabezpečí m. multifidus)

3/ Flekční pohyby v pletencích
Pletenec ramenní: kloub ramenní – flexe v ramenním kloubu
kloub thoracoscapulární – pohyb lopatky frontálně (vpřed)
páteř – vznik hrudní křivky, která následuje lopatku (při pohybu pravé lopatky vpřed dextrokonvexní
hrudník – pohyb v žebrech a skloubeních s obratli a sternem (při pohybu levé lopatky vpřed se oddalují vpravo vpředu žebra od sebe – protažení m. pectoralis minor a vlevo se oddalují žebra vzadu od sebe – protažení m. iliocostalis
Pletenec pánevní: kloub kyčelní – flexe
kloub sacroiliacální se účastní se flexe na konci švihové fáze, pánev však musí být rotována
pánev – rotace (šikmé svaly břišní), nutace (pohyb v SI kloubu v horizontální frontální ose) (spolupráce m. glutaeus maximus na straně stojné nohy a svalů pánevního dna), (na straně švihové nohy nutaci vytváří iliopsoas)
bederní páteř – vyrovnání do osy, trakce, přechod do skoliotické křivky následující dolní končetinu, tvar skoliózy je S, bederní křivka je otočena na opačnou stranu než křivka hrudní (tuto funkci zabezpečí m. multifidus a iliopsoas)
4/ Dolní končetina:
extenze v kolenním kloubu stojné nohy
vytvoření klenby nožní
zatížení chodidel plnou vahou těla, tím vznikne posturální reakce – aktivace břišních svalů proprioreceptivní stimulací chodidla, (v posturální reakci se zapojí řada dalších svalů dolní končetiny a trupu)

5/ Horní končetina:
volná relaxovaná paže i ruka
na konci extenze střední postavení ruky nebo zevní rotace

6/ Svalový aparát:
a/ spirální stabilizace
LD latissimus dorsi na paže extendované
SA serratus anterior na paži flektované
PM pectoralis major
b/ zapojení břicha cestou svalových řetězců – stabilizace trupu
c/ zapojení m. glutaeus maximus cestou svalových řetězců – stabilizace pánve
d/ dosažení svalové harmonie v pletencích i trupu

7/ CNS, nervový systém: řízení pohybu - uplatnění reciproční inhibice
Spirální stabilizace se chová jako agonista a vytváří v celém těle reciproční inhibici svalů, které jsou ve vztahu antagonista
Pletenec ramenní při extenzi:
agonista: m. latissimus dorsi, m. trapezius
antagonista: m. pectoralis major, m. pectoralis minor, m. subclavius, m. serratus anterior
Pletenec pánevní při extenzi:
agonista: m. glutaeus maximus, m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus, m. adductor magnus
antagonista: m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae, m. pectineus, m. adductor brevis, m. adductor longus
Trup:
agonista: m. obliquus externus abdominis, m. obliquus internus abdominis, m. transversus abdominis
antagonista: m. erector spinae, m. quadratus lumborum
Cílem cvičení je dosažení inhibice pomalým pohybem a malými silami
Rychlý pohyb vyvolá napínací reflex, velké síly vyvolají kokontrakce

8/ Přirozená koordinace pohybu: chůze
Neučit CNS nové stereotypy, ale vycházet z přirozené koordinace chůze, která je již v CNS naprogramována
Nové stereotypy mohou porušit přirozené řízení pohybu – dlouhodobá práce ve flexi – počítač, řízení auta

9/ Zásady cvičení
a/ u zdravých nepřetížených jedinců
Cvičení se soustředí na nácvik bezchybné a rychlé stabilizace volného pohybu – příprava na sport
Až po dokonale zvládnutém přirozeném stereotypu chůze učíme nové pohyby – sport
Sport vždy kompenzujeme přirozeným pohybem
b/ u lidí s jednostranným přetížením do flexe
porucha: svalové balance, převažují flexory
koordinace
stabilizace - chybné zapojení svalů do pohybu, místo inhibice dochází k aktivaci, patologicky se aktivuje napínací reflex (hyperreaktoři u svalů napnutých a zkrácených)
Cvičení se soustředí na aktivaci extenzorů a útlum a protažení flexorů
Obnovujeme optimální koordinaci

c/ u lidí s poruchou řízení pohybu DMO, malá mozková dysfunkce, stavy po iktech
cvičení má cíl naučit správné koordinaci a stabilizaci pohybu
Pracujeme vědomě jen na jedné komponentě pohybu
Po zvládnutí jedné komponenty koordinace automatizujeme pohyb
Přidáváme další pohyb jen na zapracovaném pohybu předchozím
Propojujeme jednotlivé jednoduché naučené pohyby do složitějších celků
u chybně koordinovaných lidí neprovádíme sport
10/ Obecné zásady při cvičení a výuce cviků:
Důsledně dodržujeme zásadu vleže relaxujeme, vestoje cvičíme
Používáme malé síly, cvičíme pomalu, zpomalujeme na konci pohybu
Soustředíme se na jeden z bodů koordinace, po zvládnutí bod měníme, postupně rozvíjíme náročnost koordinace, je nutná systematičnost, pravidelnost, cvičíme ve správný čas – příprava na činnost, rozcvičení, po práci       regenerace a kompenzace
Neustále opakujeme správné provedení, odstraňujeme chyby
Začínáme jednoduše – 5 cviků
Stupňujeme nároky
Vždy zařazujeme cviky procvičující koordinaci chůze aktivující m. glutaeues maximus

11/ Psychická součást cvičení:
Aktivní přístup
Osobní zodpovědnost o zdraví a prevenci

12/ Dostupnost:
cvičení v místě bydliště
finanční dostupnost – skupina, podpora státu

13/ Důležité je neporušovat principy při terapii ani prevenci

14/ Nutnost stanovit programy
Individuální začátek – zvládnutí základní koordinace
Malá skupina – výuka, odstranění svalových dysbalancí
Velká skupina – automatizace pohybu
Kurzy pro pacienty – vysvětlení, pochopení, osvěta

15/ Motivace
Cvičení na hudbu
Společenské prostředí
Dobrý pocit – zdraví
Vyplavení endorfinů, prokrvení CNS – zlepšení nálady

16/ Rehabilitační plán
Vytvoření svalového korzetu – posilování
Útlum a protažení svalů zkrácených – protahování
Mobilizace – zvýšení rozsahu pohybu – páteř, hrudník, pletence, dolní a horní končetiny, noha, ruka, rovnoměrné rozložení pohybu do pohybových segmetů – segmentově rozložený pohyb, prevence přetížení přechodových zón
Nácvik koordinace chůze
Chůze s holemi
Chůze s rozsáhlým pohybem paží
Běh zprvu sprint, pak prodlužovat tratě
Složité koordinační cviky až po zvládnutí a základu
Sport – rozcvičení před sportem, vlastní sport s integrací spirální stabilizace, regenerace po sportu, kompenzace u jednostranného zatížení

17/ Manuální terapie – masáž a protažení
Svalů paravertebrálních
Přední svalové skupiny pletence ramenního
Přední svalové skupiny pletence pánevního
Svalů Šíje
18/ Vyšetření:
Struktury - páteř, klouby – digitální RTG, MR, CT
Postury v klidu
Svalové balance: svalů zkrácených, hypertonických a oslabených
Koordinace pohybu
Stabilizace pohybu

19/ Komplexní léčba postihuje všechny výše uvedené body

20/ Dokumentace vyšetření musí obsahovat výše uvedené body
zdroj: MUDr. Richard Smíšek
Spirální stabilizace páteře – Rehabilitační metoda dle MUDr. Richarda Smíška

Aktivní prevence a léčba onemocnění páteře a pohybového aparátu
Kurz pro pacienty a laiky
Kurz je určen pro širokou veřejnost, především pro chronické pacienty a jejich rodinné příslušníky, kteří jim chtějí pomoci, je ale vhodný i jako způsob osobního vzdělávání.

Cíl kurzu:
Poskytnout teoretické a praktické poznatky, které jsou nutné pro aktivní léčbu onemocnění páteře a velkých kloubů. Víme, že v ordinaci lékařů a fyzioterapeutů z časových důvodů není možné objasnit příčinu nemoci a její možnosti léčby a tak pacientovi chybí správná orientace, motivace. Pacient neví, jakým způsobem se může aktivně podílet se na léčbě. Právě aktivní přístup pacienta může často rozhodnout o výsledku léčby.

Náplň kurzu:
A/ Teoretická část:
Jednoduchou formou s použitím neodborného názvosloví vyložíme princip optimální koordinace a stabilizace pohybu:
- stabilizace páteře spirálními svalovými stabilizačními řetězci
- vytvoření stabilizačního svalového korzetu.
Objasníme si vliv této stabilizace na páteř:
- trakce – protažení páteře směrem vzhůru – zásadní předpoklad regenerace meziobratlových plotének
- centrace vyrovnání páteře do střední linie – zásadní předpoklad prevence léčby skoliózy, hyperlordózy a hyperkyfózy.
Dále si objasníme, jak vzniká spirální stabilizace při optimálně koordinované chůzi a běhu.
B/ Praktická část:

   Náplň:
- 4 základní cviky, které vyvolávají efekt spirální stabilizace a vedou k odstranění svalové dysbalance
- 12 cviků pro komplexní regeneraci páteře a celého pohybového aparátu, nácvik optimálně koordinované chůze a běhu
Provedení:
- Nejprve cvičí celá skupina
- Jednotlivé efekty cvičení si ověřujeme ve dvojicích
- Učíme se opravovat chyby při cvičení ve dvojicích

C/ Formy použití:

- Společné cvičení na hudbu pro skupinu 10-20 zdravých lidí
- Individuální cvičení doma
- Cvičení malé skupiny handicapovaných 5-10 lidí
D/ Všeobecné pokyny
Počet účastníků kurzu max. 12
Přineste si sportovní oděv vhodný ke cvičení, cvičíme bez bot pouze v ponožkách, je nutné si přinést plavky (dámy dvojdílné) pro část, kdy cviky korigujeme a kontrolujeme zapojení svalů.
Dále plavky využijete při plavání a regeneraci v bazénu po ukončení kurzu. Při kurzu není dovoleno nosit řetízky kolem krku, nechte je doma.
Kurz trvá 8 vyučovacích hodin á 45 min.
7 hodin trvá praktická výuka 1 hodina je regenerace v bazénu a vířivkách
E/ Zaměření kurzu:
Kurz 1 (8 vyučovacích hod.)

Bederní páteř, krční páteř
Svalová bolest, bolest vycházející z kloubního přetížení, protruze a výhřez meziobratlové ploténky, stavy po úspěšné a neúspěšné operaci páteře, spondylolistéza, osteoporóza, úzký páteřní kanál

Kurz 2 (8 vyučovacích hod.)
Bederní páteř, krční páteř opakování
Kyčelní kloub, kolenní kloub, noha, klenba nožní, ramenní kloub
Artróza kyčelního a kolenního kloubu, pohybová příprava na totální endoprotézu a následná péče po ní, cvičení po artroskopii kolene, plochá noha, hallux vagus, syndrom bolestivého ramene

Kurz 3 (8 vyučovacích hod.)
Skolióza - ideální je dvojice matka s dítětem, nebo dvojice partnerů, kteří se budou doma opravovat.
Skoliotické držení, fixovaná skoliotická křivka, výhřez meziobratlové ploténky u skoliózy, spinální stenóza, rozvoj chronického srdečního selhávání – cor kyphoskoliotikum a další orgánové změny
Kurz 4 (8 vyučovacích hod.)

Skolióza prohloubení tematiky

Kurz 5 (8 vyučovacích hod.)
Komplexní péče o ženy
Příprava na těhotenství, cvičení v těhotenství, obnovení svalového korzetu po těhotenství, posílení pánevního dna, cvičení po gynekologických operacích, cvičební program u opakovaných urogenitálních infekcí

Kurz 6 (8 vyučovacích hod.)

Bolesti hlavy vertebrogenního původu, závratě a poruchy rovnováhy vertebrogeního původu

Kurz 7 (8 vyučovacích hod.)

Kardiovaskulární program
Hypertense, ischemická choroba srdeční, diabetes mellitus, hyperlipoproteinemie, obezita, metabolický syndrom
Kurzy je potřeba absolvovat v pořadí 1, 2, výuka na sebe navazuje, dále kurzy 3, 4, 5 dle zájmu.
Mezi jednotlivými kurzy doporučujeme pravidelné cvičení denně doma a jedenkrát týdně u nás ve skupině, nebo ve skupině v místě vašeho bydliště. Místa, kde se cvičí, najdete na www.spiralstabilization.co.uk

 
Copyright Zdravá páteř 2012 - 2019
Lektor SMS / SPS
Postura
Poznatky
Reference
Ceník
Skolioza
Děti, skolioza
Život se skoliozou
Diagnózy
Výhřez ploténky
SMS/SPS v médiích
Televize
Rozhlas
Tisk
Publikace
Spiralstabilization WORLD
Courses UK
Books in English
Návrat na obsah